Consulta pública prèvia a l’aprovació de la nova ordenança

Consulta pública prèvia a l’aprovació de la nova ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana | Web oficial de l’Ajuntament de Campllong

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de vint dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Campllong a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    A l’Ajuntament de Campllong, al Registre General d’Entrada de Documents, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dijous a la tarda de 18 a 20 hores.
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del INSTÀNCIA GENÈRICA que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Campllong i és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic.

CONSULTES ACTIVES:

Nova Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

DECRET CONSULTA PÚBLICA –