Ordenances fiscals

Les publicacions al BOP de les ordenances fiscals i les seves modificacions les podeu consultar al següent AQUÍ

AQUÍ PODEU TROBAR ELS TEXTOS CONSOLIDATS PER LA ANUALITAT 2018

INDEX – ORDENANCES 2018

NÚM. 1 – ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIO, RECAPTACIÓ I …

NÚM. 2 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES _IBI_.…

NÚM. 3 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES

NÚM. 4 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL…

NÚM. 5 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR…

NÚM. 6 – DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

NÚM. 7 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI…

NÚM. 8 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS…

NÚM. 9 – REGULADORA DE L’ESCALA D’INDEXS DE L’IMPOST SOBRE…

NÚM. 10 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATI…

NÚM. 11 – REGULADORA DE LES TAXES PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS …

NÚM. 12 – REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SER…

NÚM. 13 – TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PER ACTIVITA…

NÚM. 14 – REGULADORA DE LA TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS…

NÚM. 15 – REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMIN…

NÚM. 16 – REGULADORA DE L’APLICACIÓ EN EL TERRITORI DEL MU…

NÚM. 18 – REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ABASTAMENT D’…

NÚM. 19 – REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE…

NÚM. 20 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLAR D’INFANTS DE C…

NÚM. 23 – REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUC…

NÚM. 24 – REGULADORA DEL PROCÉS D’EMPADRONAMENT

NÚM. 25 – REGULADORA CONSERVACIÓ I NETEJA DE SOLARS

NÚM. 26 – REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS I CASALS .d…

NÚM. 27 – REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA-

NÚM. 28 – REGULADORA DE APROFITAMENT RECURSOS FORESTALS