Ordenances fiscals ANY 2020

Les publicacions al BOP de les ordenances fiscals i les seves modificacions les podeu consultar al següent AQUÍ


AQUÍ PODEU TROBAR ELS TEXTOS CONSOLIDATS PER LA ANUALITAT 2020:

ÍINDEX – ORDENANCES 2020

NÚM. 1 – ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIO, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ

NÚM. 2 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI)

NÚM. 3 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES

NÚM. 4 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO)

NÚM. 5 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

NÚM. 6 – DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

NÚM. 7 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CEMENTIRI

NÚM. 8 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 2017

NÚM. 9 – REGULADORA DE L’ESCALA D’INDEXS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

NÚM. 10 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC MUNICIPAL

NÚM. 11 – REGULADORA DE LES TAXES PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS I LLICÈNCIES

NÚM. 12 – REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERES

NÚM. 13 – TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PER ACTIVITATS JURÍDICA-ADMINISTRATIVES

NÚM. 14 – REGULADORA DE LA TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS

NÚM. 15 – REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERES GENERAL

NÚM. 16 – REGULADORA DE L’APLICACIÓ EN EL TERRITORI DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG PURINS ETC.

NÚM. 18 – REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

NÚM. 19 – REGULADORA DEL PREU PUBLIC DE SALES LOCAL SOCIAL, AJUNTAMENT I PAVELLÓ

NÚM. 20 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS

NÚM. 23 – REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

NÚM. 24 – REGULADORA DEL PROCÉS D’EMPADRONAMENT

NÚM. 25 – REGULADORA CONSERVACIÓ I NETEJA DE SOLARS

NÚM. 26 – REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS LOCAL SOCIAL

NÚM. 27 – REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA-

NÚM. 28 – REGULADORA DE APROFITAMENT RECURSOS FORESTALS

NÚM. 29 – REGULADORA DE PREUS PUBLICS DIVERSOS

NÚM. 30 – REGULADORA DE PREUS PUBLICS CASAL D’ESTIU

 

 

pressupostos