Ajut extraordinari  per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Bon dia,

S’ha publicat al DOGC la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari  per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i per a persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

L’ajut és podrá solicitar a partir del dia 15 de febrer de 2021 i fins el dia 25 de febrer de 2021.

La inscripció es formalitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i s’han de cumplir els següents requisits:

1.  Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
2. Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.
3. Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en el període indicat a l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

d) Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

FEU CLIC AL SEGÜENT ENLLAÇ PER COMENÇAR: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/Ajut-extraordinari-per-a-persones-afectades-per-un-ERTO-i-persones-amb-contracte-fix-discontinu/