Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari interí per concurs oposició lliure

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura de la plaça vacant d’administratiu/va comptable C1 de la plantilla de personal d’aquesta corporació amb caràcter d’interinitat i la regulació de la borsa de treball composada pels aspirants aprovats i que no hagin obtingut plaça, per proveir futures vacants temporals. Les seves característiques són:

Escala: Administració General
Subescala: Administratiu/va
Classe: Comptable
Grup: C; Subgrup C1
Complement de destí: 22
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs-oposició
Jornada laboral: complerta. 37,5 hores setmanals.

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça, la categoria professional i les retribucions vigents a l’Ajuntament. La retribució bruta anual de l’any 2018, inclòs el complement de destí assignat és de 20.965,68 euros, més els triennis corresponents, si s’escau.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DILLUNS, 25 DE JUNY
DESCARREGA EL MODEL DE SOL·LICITUD AQUÍ

PREVISIÓ D’EXÀMENS: SEGONA QUINZENA DE SETEMBRE 2018

 

logo oferta de feina