Aprovació de dues memòries valorades

ANUNCI BOP NÚM. 215 DE 9.11.2020

MEMÒRIA VALORADA OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE GIRONA A TOSSA (Crta. DE SANT ANDREU SALOU)

Projecte rectificat per haver-se detectat errors versió 18/11/2020 MEMÒRIA VALORADA OBRES D’ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2020 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

 Aprovar la memòria valorada de les obres d’arranjament del camí públic de Girona a Tossa del municipi de Campllong i l’estudi bàsic de seguretat i salut redactats per l’arquitecta tècnica municipal Sra. Mireia Besalú Asturiol en data octubre de 2020 amb un pressupost d’execució material del contracte de 49.876,66 euros i 10.474,10 euros d’IVA, en total 60.350,76 euros.

 Aprovar la memòria valorada de les obres d’arranjament del cementiri de Campllong i l’estudi bàsic de seguretat i salut, redactats per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Manuel Alemany Masgrau, de data juny de 2020 amb referència A55320, amb un pressupost d’execució material del contracte de 47.849,18 euros i 10.048,33 euros d’IVA, en total 57.897,51 euros.

La qual cosa es publica per al general coneixement.