Aprovació inicial del Text refós del Projecte de redelimitació àmbit PAU-4 camí del remei

text-refos-cami-del-remei

Per Decret d’Alcaldia núm. DECR2019000164 del dia 2 de juliol de 2019, s’ha acordat l’aprovació inicial del TEXT REFÒS DEL PROJECTE DE REDELIMITACIÓ ÀMBIT PAU-4 CAMÍ DEL REMEI, elaborat per l’enginyer de camins, canals i ports Josep Massó i Aceña en data juny de 2019 i signat digitalment en data 10 de juny de 2019.

El present projecte es sotmet a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al diari El Punt i donant audiència als interessats amb citació personal, per tal de que pugui ser examinat per qualsevol interessat i es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.

El projecte es podrà consultar a les dependències municipals i al web www.campllong.cat

Cal tenir en compte la Disposició Addicional Desena del TRLUC, que amplia en un mes els terminis per a la tramitació de les figures de gestió urbanística establerts per aquesta llei en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d’agost.