Aprovació inicial d’un conveni urbanístic per la cessió d’ús d’uns terrenys destinats a sistema de zones verdes i a sistema d’aparcaments, subscrit entre l’Ajuntament de Campllong i Joaquim Albertí SA.

Per Decret d’Alcaldia número 190/2018 de 16 de novembre, s’ha aprovat inicialment el conveni urbanístic per la cessió d’ús d’uns terrenys situats en l’àmbit del PAU-2 destinats a sistema de zones verdes (clau A) i a sistema d’aparcaments (Va), subscrit entre l’Ajuntament de Campllong i el Sr. Xavier Albertí Oriol, gerent de la societat Joaquim Albertí SA.

De conformitat amb l’article 25.1 del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre i l’article 8.5 c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost l’acord es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies, comptat a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, i queda a disposició de qualsevol que el vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions, a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Aquesta documentació també es pot consultar a través del tauler electrònic d’edictes accessible des del lloc web municipal, durant el mateix termini.

ANUNCI BOP: bop 226 26-11-2018 – conveni urbanistic 201822609953

ANUNCI EL PUNT AVUI: Anunci El punt avui 01-11-2018 01DGIR_026

TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA: 20 dies de l’anunci del BOP . fine 28/12/2018

PROJECTE: LA ROUREDA DE LA SELVA

 

 

portada