CONVOCATÒRIA I BASES DE SUBVENCIONS PER AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES AMB SEU A CAMPLLONG AFECTADES PER LA DECLARACIÓ D’ESTAT D’ALARMA DEL COVID-19 I QUE S’ADAPTEN A LA NOVA NORMATIVA SANITÀRIA

Atès que molts autònoms i petites empreses del municipi han estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma i tenen més despeses per poder adaptar els seus locals i treballadors a la nova normativa sanitària i d’higiene.

Atès que l’ajuntament va aprovar en l’anterior Ple extraordinari una modificació de crèdit per crear l’aplicació pressupostària 130.48019 Ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19, amb un crèdit de 15.000 euros.

La Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 disposa la suspensió dels terminis de tots els procediments amb les excepcions següents:

  • Aquells que vinguin estretament vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma
  • Els que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general
  • Els indispensables per al funcionament bàsic dels serveis

 

Es considera que aquest procediment de convocatòria de subvencions és necessari  per a la protecció de l’interès general, atès que beneficiarà a molts veïns del municipi de Campllong i alhora està estretament vinculat als fets justificatius de l’estat d’alarma.

BASES SUBV. EMPRESES CATALÀ

BASES SUBV. EMPRESES CASTELLÀ

CONVOCATORIA SUBV. EMPRESES CATALÀ

CONVOCATORIA SUBV. EMPRESES CASTELLÀ

 

foto ajudes