BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A CIUTADANS AFECTATS PER ACOMIADAMENTS, EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ TOTAL O PARCIAL, HOSPITALITZACIONS O CONFINAMENTS

Línies d’ajuda:

Línia a)

Persones assalariades o que treballin per compte pròpia que s’hagin de confinar en el domicili i no tinguin possibilitat de teletreballar per raó del seu ofici.

Requisits

  1. Estar empadronat en el municipi de Campllong amb anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes bases de subvencions.
  2. Acreditar la necessitat de confinament mitjançant qualsevol tipus de prova admesa en dret.
  3. Acreditar el lloc de treball i la impossibilitat de teletreballar

Import de les subvencions:

La quantia de la subvenció serà de 20 euros per dia de confinament amb impossibilitat de teletreballar, amb un màxim de 300 euros.

 

Línia b)

Persones que estiguin hospitalitzades un mínim de 5 dies a causa de qualsevol tipus d’accident o malaltia degudament justificada.

En cas de menors d’edat els sol·licitants i beneficiaris seran els pares o tutors legals dels afectats.

En cas de persones incapacitades o mermades de la seva capacitat, degudament justificada, el sol·licitant serà el seu familiar més proper o que en sigui convivent.

Requisits

  1. Estar empadronat en el municipi de Campllong amb anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes bases de subvencions.
  2. Acreditar els dies l’hospitalització per malaltia o accident durant l’any 2021.

Import de les subvencions:

La quantia de la subvenció serà de 20 euros per dia d’hospitalització per períodes inferiors a 30 dies.

A partir del dia 31è d’hospitalització, la subvenció serà de 15 euros per dia.

A partir del dia 91è d’hospitalització, la subvenció serà de 10 euros per dia.

 

Línia c)

Persones acomiadades a partir del 14 de març de 2020 i que en l’any 2021 no estan treballant, o afectades per un ERTO total o parcial al llarg de l’any 2021.

Requisits

  1. Estar empadronat en el municipi de Campllong amb anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes bases de subvencions.
  2. Acreditar l’acomiadament amb data posterior a 14 de març de 2020 o l’afectació per expedient de regulació temporal d’ocupació amb vigència en l’exercici 2021.

Import de les subvencions:

La quantia de la subvenció serà d’un únic pagament per beneficiari de 300 euros

 

DOCUMENTACIÓ:

BASES CATALÀ

CONVOCATORIA CATALA

EXTRACTE CONVOCATORIA BOP 47 10.03.2021 X2021000034 20214701884-1

 

TRAMITACIÓ DE L’AJUT:

Omplir l’instància genèrica que trobareu AQUÍ

A la sol.licitud s’hi ha d’adjuntar a l’apartat Adjuntar-hi documents:

  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Justificant de titularitat del compte bancari on fer l’ingrés de l’ajut
  • Documentació acreditativa dels requisits per sol·licitar els ajuts, de la base 5 (exemple: informès mèdics, notificacions d’acomiadament/ERTO, una declaració responsable explicant la situació segons model: DECLARACIÓ responsable