BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE COMPRAVENDA DE L’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA SITUAT AL CARRER DE LA RECTORIA NÚM. 8

BASES PROCEDIMENT COMPRAVENDA HABITATGE CARRER RECTORIA 8

Sol·licitud HABITATGES DE VENDA PROTECCIÓ OFICIAL

** Aquesta sol.licitud juntament amb la documentació que s’hi detalla s’ha d’adjuntar a una instància genèrica accessible AQUÍ

 

El tràmit per obtenir el Document d’estar inscrit al Registre de sol.licitants d’habitatges amb protecció oficial s’ha de realitzar al web de l’Agència de l’habitatge de Catalunya al següent link: https://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/pagina.jsp?idPagina=11