CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ANUALITAT 2020

Considerant les greus dificultats de tots tipus que pateixen aquelles famílies que tenen entre els seus membres alguna persona en situació de dependència greu, ja sigui per causes  físiques, psíquiques o de vellesa; i amb l’objectiu de recolzar solidàriament i des de l’àmbit municipal aquells casos que puguin valorar-se com de major necessitat en tots els aspectes, s’ha estimat adient de formular convocatòria pel 2018 del programa d’ajuts econòmics adreçat específicament a atendre necessitats concretes en aquests supòsits.

Les bases de la convocatòria les podeu trobar AQUÍ: BASES

Les sol.licitud es poden presentar entre l’1 i el 15 de novembre 2020

 

El model de sol.licitud a omplir accessible aquí: SOL.LICITUD AJUTS DEPENDENCIA 2020 . Aquesta sol.licitud i la documentació corresponent d’acord amb l’article 6 de les bases, que es reprodueix tot seguit, cal adjuntar-ho a una instància genèrica accessible al següent enllaç: AQUÍ

6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN LA SOL·LICITUD:

 Instància de Sol·licitud, preferiblement electrònica
 Fotocòpia DNI del beneficiari.
 Certificat d’empadronament i de convivència amb tots els membres de la seva unitat familiar.
 Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s’escau.
 Dades econòmiques referides exclusivament al beneficiari: fotocòpia última declaració de renta o, si no se’n fa, certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades, retribucions en diners, etc. emesos per la Seguretat Social o altres administracions o organismes públics o privats.
 Declaració jurada en el sentit que no es perceben altres ingressos que els declarats.
 Detall de necessitats concretes a atendre amb l’ajut que se sol·licita i del seu cost.
 Document de reconeixement/valoració del nivell de dependència en aplicació dels barems exposats en l’apartat 4t.

 

 

ANUNCI BOP 193 DEL 06.10.2020

CONVOCATORIA

 

FOTO DEPENDNECIA 2020