CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A FAMÍLIES EMPADRONADES A CAMPLLONG AMB INFANTS QUE ASSISTEIXEN AL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL DE CAMPLLONG

BASES AQUÍ: BASES SUBVENCIONS CASAL D’ESTIU DE CAMPLLONG CATALÀ

CONVOCATORIA AQUÍ: CONVOCATORIA SUBVENCIONS CASAL D’ESTIU DE CAMPLLONG CATALÀ

BREU RESUM: 

 

L’objecte de la subvenció és ajudar a les famílies del municipi amb infants que volen assistir al casal d’estiu municipal i que poden tenir problemes econòmics i de conciliació de la seva vida familiar i laboral.

REQUISITS PER SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS I FORMA D’ACREDITAR-LOS

– Estar empadronat al municipi de Campllong (com a mínim l’infant que participa en el casal d’estiu municipal i un dels progenitors/tutors) i acreditar-hi la residència efectiva.

– Presentar la sol·licitud en el termini establert a la convocatòria mitjançant el model oficial disponible AQUÍ: 2020 – 2 – sol.licitud subvencions casal d’estiu campllong

Podeu consultar el  Manual per comunicacions electroniques AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

En la sol·licitud s’aportaran les còpies d’aquests documents acarats amb els originals:

 • Document identificatiu de la personal sol·licitant (DNI, NIE o Passaport)

 • Documentació econòmica per cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

 • Tres últimes nòmines en cas de treballadors per compte aliena

 • En el cas de treballadors autònoms declaració jurada de la situació en què es troba en els últims 3 mesos (caldrà aportar model 303 del segon trimestre de l’exercici 2020 per verificar la situació econòmica declarada, un cop s’hagi presentat a l’administració competent)

 • En el supòsit de no estar treballant, certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat on s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/ subsidi i la seva quantia, i certificat de vida laboral actualitzat.

Els sol·licitants que no disposin de cap document dels indicats anteriorment per acreditar els ingressos econòmics, hauran d’aportar la documentació que la Comissió Tècnica de Valoració consideri oportuna. Si s’escau, hauran d’omplir una declaració jurada i una autorització signada per els pares/tutors per tal que l’Ajuntament de Campllong, o en seu cas, el Consorci de Benestar Social del Gironès consulti les dades a l’Agència Tributària.

 • Declaració de renda de l’exercici 2019 o esborrany de la mateixa.

 

– Acreditar els recursos mensuals de què disposa la unitat familiar en els tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la subvenció.

– No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament de Campllong.

– No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  

IMPORT DE LES SUBVENCIONS: (salari mínim interprofessional 950 € mes)

 • Famílies amb uns ingressos dels pares/tutors legals iguals o inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional SMI (1.425 € /mes): 80% del preu públic del casal d’estiu municipal

 • Famílies amb uns ingressos dels pares/tutors legals iguals o inferiors a 2 vegades SMI (1.900 €/mes): 70% del preu públic del casal d’estiu municipal.

 • Famílies amb uns ingressos dels pares/tutors legals iguals o inferiors a 2,5 vegades SMI (2.375 €/bruts): 50% del preu públic del casal d’estiu municipal.

 • Famílies amb uns ingressos dels pares/tutors legals iguals o inferiors a 3 vegades SMI (2.850 €): 30% del preu públic del casal d’estiu municipal.

 • Famílies amb uns ingressos dels pares/tutors legals iguals o inferiors a 3,5 vegades SMI (3.325 €): 15% del preu públic del casal d’estiu municipal.

 

* Per calcular els ingressos cal tenir en compte els rendiments patrimonials, salarials i pensions

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

 

Els interessats que realitzin la preinscripció al casal d’estiu dins el termini establert, poden de formular la corresponent sol·licitud davant l’Ajuntament des del dia següent a l’obertura de la convocatòria, un cop s’aprovin definitivament les bases reguladores de la subvenció, fins el 7 de juny de 2020 i si s’inscriuen posteriorment s’han de demanar en el mateix moment de inscriure’s al casal d’estiu en cas que hi hagi places vacants.  

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

El termini de resolució i notificació de cada concessió serà com a màxim de 1 mes des que s’aporta tota la documentació requerida per l’Ajuntament, excepte casos especialment complexos degudament justificats.

 

AJUDES CASAL