Exposició pública de l’inventari de camins públics – Reunió informativa

Exposició pública de l’inventari de camins públics

 

PODEU CONSULTAR ELS DOCUMENTS TOT SEGUIT: 

INVENTARI CAMINS CAMPLLONG_ANNEX FITXES DESCRIPTIVES_MAIG 2019

INVENTARI CAMINS CAMPLLONG_MAPA ESQUEMATIC A4_MAIG 2019

INVENTARI CAMINS CAMPLLONG_MAPES FINALS A3_ MAIG 2019

INVENTARI CAMINS CAMPLLONG MAPA FINAL A0_MAIG 2019

INVENTARI MUNICIPAL DE CAMINS DE CAMPLLONG_MEMORIA_MAIG 2019

El Ple de l’Ajuntament de Campllong en sessió ordinària celebrada el 23 de maig de 2019 va aprovar:

Els camins rurals són una part de la xarxa viària que satisfà funcions socials i econòmiques d’especial interès en l’àmbit local. A les funcions tradicionals-veïnals, agrícoles, pecuàries s’hi han afegit modernament d’altres, com ara la gestió del medi ambient, la vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme.

Els inventaris de camins municipals són un manament legal, doncs així ho estableix el Text refós de la Llei municipal i de règim local en el seu article 222.1. D’acord amb la Llei municipal cal que l’ens local inventariï tots els camins de titularitat pública municipal amb independència de llurs característiques morfològiques (camins rodats, camins de bast i corriols) i de llur estat de conservació.

 L’inventari de camins és un registre administratiu, i per a la inclusió d’un camí a l’inventari és suficient l’existència d’indicis que suportin la presumpció de la seva naturalesa pública, atès que l’inventari no té caràcter constitutiu de la propietat dels béns inventariats, quedant reservada en cas de litigi la determinació de la seva propietat dominical efectiva als Tribunals de la Jurisdicció Civil.

 Des d’una òptica jurídica i legal, la principal virtut de l’inventari és la creació d’una aparença de demanialitat que permet al municipi exercir les facultats que la llei li atorga i les obligacions que aquesta li imposa pel que fa a la defensa del seu patrimoni, i, especialment, en l’àmbit dels camins, la recuperació d’ofici de la possessió indegudament perduda.

L’inventari de Camins de Campllong ha estat elaborat per l’empresa Pericia Caminera sota la Direcció del Doctor en Geografia i pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, Xavier Campillo i Besses, contractat pel Consell Comarcal del Gironès.

L’inventari inclou memòria explicativa, les fitxes de cadascú dels camins i els plànols i ha donat com a resultat la classificació de 37 vials o camins diferenciats de titularitat municipal, amb una longitud total de 41,5 km.

Per tot l’exposat, el sotasignant ALCALDE proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’inventari municipal de camins de Campllong.

SEGON.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de 3 mesos mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per tal que es puguin presentar al·legacions o reclamacions.

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals en horari d’atenció al públic.

TERCER.- En cas de no formular-se reclamacions i/o al·legacions dins el termini d’exposició pública, l’inventari de camins es considerarà definitivament aprovat. 

 

Per tal de presentar l’inventari i aclarir dubtes al respecte, l’Ajuntament programa una reunió informativa que tindrà com a ponents l’equip de treball que l’ha elaborat  pel dia:

DIA: DIJOUS 11 DE JULIOL DE 2019

HORA: 19:30

LLOC: SALA POLIVALENT PETITA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG

 

INVENTARI CAMINS