Exposició pública – Modificació puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campllong del sistema d’equipaments comunitaris

La present modificació puntual del POUM té per objectiu ampliar la superfície de l’àmbit dels equipaments esportius i recreatius (E4) on actualment hi ha el pavelló poliesportiu, per permetre’n la seva ampliació, i
ampliar la superfície de l’àmbit dels equipaments docent, sòcio-cultural i administratiu (E1/3/5) on s’hi emplaça l’edifici destinat a local social i la llar d’infants municipal, per possibilitar la construcció d’un centre educatiu;
assignant els usos corresponents a una part de l’àrea d’equipaments colindant, també de titularitat municipal. Per altra banda, es formula la modificació puntual per tal de regularitzar la delimitació del límit nord de l’àrea
d’equipaments comunitaris classificada com a sòl urbà consolidat.

EL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA ÉS DEL DIA 23/6/2020 AL DIA 24/07/2020 

CERTIFICAT ACORD PLE

ANUNCI BOP 202012003968

ANUNCI DIRARI EL PUNT AVUI GIR_028

PROJECTE

foto modif. poum 9