INFORME DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA 2017-. Ajuntament de Campllong

D’acord amb la “Orden ETU/120/2017, de 1 de febrero, por la que se determina la forma de envío de información de las comunidades autónomas y entidades locales en lo relativo a sus anualment abans del 31 de desembre al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre els estalvis energètics i emissions de CO2. A aquests efectes us facilitem la següent informació:

INFORME CAMPLLONG COMPTABILITAT ENERGÈTICA2017

Aquests informe es gestiona a través del Consell Comarcal del Gironès i amb l’ajut econòmic de la Diputació de Girona.

Diputació-de-Gironapetit