La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya – focus del virus d’Influença Aviària

Atesa la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida).

Per a divulgació a la ciutadania recordem l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

 

Us informo que avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Fins ara aquestes mesures només s’aplicaven als municipis de l’Annex II i II de l’orde APA/2442/2006, però amb aquesta Resolució es fan extensives a tot el territori de Catalunya i són vigents des d’avui mateix fins al 20 d’abril de 2022, inclòs:

 

  1. Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.
  2. Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.
  3. Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d’aus de corral a l’aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i se n’eviti el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.
  4. Queda prohibit el subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres.
  5. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés.
  6. Queda prohibida la presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives. No tenen la consideració d’aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.

 

Els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum cal que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació simplifica el procediment de registre de les explotacions avícoles d’autoconsum.

Són explotacions avícoles d’autoconsum aquelles instal·lacions on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 unitats de bestiar.

En cas d’avicultura de carnno poden sobrepassar els 210 kgde pes viu a l’any, que correspon a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals, i en cas d’avicultura de posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.

El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix les condicions que han de complir aquestes instal·lacions.

A més, amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat, cal requerir a aquestes explotacions que disposin de mitjans o instal·lacions per poder confinar les aus, sobretot en situacions d’especial risc sanitari.

triptic-cria-aus-autoconsum-catalunya

Accés al web de la Generalitat