La tarifa social del cànon de l’aigua

informa’t al web de l’ACA : https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

 

 

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Un cop aplicada la tarifa social del cànon de l’aigua, la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua serà de 0 €/m3 si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua (18 m3 en factures bimestrals o 27 m3 en factures trimestrals) i s’aplicarà a les factures de l’habitatge on el sol·licitant estigui empadronat i en sigui titular del contracte o la captació.

Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l’habitatge si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon tram del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del cànon de l’aigua.