Llar d’infants el Tractoret de Campllong – Preinscripció curs 2022-2023

Llar d’infants el Tractoret de Campllong – Preinscripció curs 2022-2023

DOC PDF – 1. Informació pels pares LLAR INFANTS 2022-2023

OFERTA PLACES VACANTS – CURS 2022-2023

 

El nombre de places a oferir pel període de preinscripció i per a cada curs és el resultat de deduir del nombre de places escolars autoritzades la reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents del curs anterior que s’espera que progressin de curs i la reserva corresponent a la previsió d’alumnes del mateix centre que ha de repetir curs.

 

PLACES VACANTS 
PLACES VACANTS 
PLACES VACANTS TOTALS
P1
P2
 
13
2
15

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

Del 4 al 6 de maig de 2022: oferta inicial de places escolars
Del 9 al 20 de maig de 2022: presentació de sol·licituds
1 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Del 2 al 8 de juny de 2022: presentació de reclamacions
Del 9 al 13 de juny de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
15 de juny de 2022: llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places.
Del 16 al 22 de juny de 2022: matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada
 

 LLOC I HORARI ON REALITZAR ELS TRÀMITS  

La preinscripció per al curs 2022-2023 podrà realitzar-se indistintament per via telemàtica mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Campllong (** al final d’aquests document hi ha un breu manual per ajudar-vos) o presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

Per pre-inscripcions presencials cal demanar cita prèvia al 972461504 o al correu electrònic cultura@campllong.cat

 

Advertiment: No s’acceptarà cap preinscripció enviada per correu electrònic. L’enviament de correus electrònics no te efectes de registre d’entrada i no genera l’inici de cap procediment administratiu.

 

QUOTES I ADMISSIÓ D’ALUMNAT

 

TARIFES. QUOTES MENSUALS EUROS
Quota del servei 168,00 €
Quota reserva de plaça *(1) No retornables 50,00 €
 
TARIFES. ALTRES SERVEIS
Quota de matrícula *(2) 55,00 €
Quota de material *(3) 65,00 €
Quota menjador, usuari fix * (4) 6,00 €/dia
Servei esporàdic de menjador 7,50.- €

 

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l’inici del curs escolar (setembre) fins el mes en què l’infant compleixi 9 mesos d’edat. Quan l’infant hagi complert els 10 mesos, passarà a pagar la quota mensual del servei, s’incorpori o no a la llar.

 

*(2) Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la matrícula per tenir dret a que se li tramiti la corresponent sol·licitud de plaça a la llar d’infants de Campllong. l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa el 100% als infants empadronats a Campllong. L’import de la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar.

 

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs escolar, el qual es fraccionarà amb dos pagaments en funció de les necessitats de material durant el curs i el qual serà comunicat per la direcció del centre als pares per a fer efectiu el seu pagament.

 

*(4) La quota de menjador d’usuari fix és per aquells que utilitzen el servei de menjador com a mínim la meitat dels dies del mes.

 

Beneficis fiscals

  • Família nombrosa: un 20%
  • Quan coincideixin dos o més germans matriculats a la Llar d’Infants municipal de Campllong, aplicant-li en el segon germà o darrer germà: un 20%

En cas de concurrència de més d’una circumstància de les esmentades anteriorment, s’aplicarà aquella que resulti més beneficiosa pel contribuent.

 

Cal tenir en compte que el recent “Acord marc per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a i2 a les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal, i també per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (i0 i i1)” preveu que la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, assumirà la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies del tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2), tal com recull la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021 de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

 

DOCUMENTACIÓ QUE TOTHOM HA DE PRESENTAR:

 

  1. Sol·licitud – instància genèrica (tràmits electrònics i presencials) accessible  AQUÍ:
  2. 2. Document de PRE-INSCRIPCIO 2022-2023
  3. Libre de família o altres documents relatius a l’afiliació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família
  4. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  5. TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

 

DOCUMENTACIÓ QUE TOTHOM HA DE PRESENTAR PEL CÀLCUL DE BAREMS:

Una vegada calculat l’anterior i quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de llocs escolars disponibles a oferir, s’aplicaran els criteris d’admissió detallats a continuació.

 

CRITERIS D’ORDENACIÓ

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

 

8.1.- Sol·licitant amb més de cinc anys de residència en el municipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 27 punts

 

8.2.- Sol·licitant amb més d’un any de residència en el municipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 26 punts

 

8.3.- Sol·licitant amb menys d’un any de residència en el municipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a la data de preinscripció a la llar d’infants – 25 punts

 

8.4.- Sol·licitant amb familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat empadronats en el municipi de Campllong – 8 punts

 

8.5.- Si el sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof a Campllong que no té conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campllong per a la Llar d’Infants Municipal de Campllong – 2 punts. Cal acreditar mitjançant certificat del padró municipal d’habitants

 

8.6.-

– Sol·licitant que tingui un germà o germana inscrit en el centre al curs de P1, o el pare, mare o tutor/a legal hi treballi, al moment d’efectuar la preinscripció – 6 punts

– Infant que tingui un germà o germana inscrit en el centre al curs de P2, o sigui exalumne en el moment d’efectuar la preinscripció – 4 punts

No cal presentar cap document perquè el centre comprova d’ofici aquestes circumstàncies.

 

8.7.- El sol·licitant acrediti lloc de treball habitual i estable en el municipi de Campllong – 5 punts.

Cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agencia Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037)

 

8.8.- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans – 2 punts.

Documentació a presentar:

  • Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.

També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

8.9.- Situació econòmica precària del sol·licitant, que implica que el pare o mare o tutor/a  sigui beneficiari/a de l’ajut de la renda mínima d’inserció – 1 punt.

Documentació a presentar:

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció

 

L’atribució de la puntuació prevista en els punts 8.1, 8.2 i 8.3, s’efectuarà de forma excloent i les sol·licituds només podran rebre els punts corresponents a un dels supòsits que s’hi detallen.

 

 

Criteris complementaris

 

8.10.- Família nombrosa o monoparental – 1 punt

Acreditar mitjançant el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

9.11.- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic – 0,50 punts.

Acreditar mitjançant informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta

 

//////////////////////////////////

La informació es transcrita de l’ordenança i reglament aprovat i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) qualsevol error el document vàlid és el que tot seguit podeu conultar Ordenança 20 i Reglament 7 o modificacions posteriors tramitades d’acord amb la normativa vigent:

 

///////////////////////////////////