LLAR D’INFANTS EL TRACTORET – RELACIÓ ALUMNAT ADMÈS CURS 2018/2019

RELACIÓ DEFINITIVA D’ALUMNAT ADMÈS PEL CURS 2018-2019

PODEU CONSULTAR EL LLISTAT AQUÍ: LLAR 2017-2018 llista definitiva

Recordar que el període de MATRICULACIÓ es del 4 al 8 de juny a les oficines municipals de l’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG.

Horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dijous tarda de 18 a 20 hores.

D’acord amb l’article 16 del reglament regulador del procediment de preinscripció, matrícula i règim intern de la llar d’infants de Campllong, la documentació que cal presentar per fer la matrícula és la següent:

ATENCIÓ: “Només la documentació que no s’hagi entregat al moment de fer la pre-inscripció”

Article 16. Documentació que cal presentar en fer la matrícula

Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació que es relaciona a continuació:

  1. fotocòpia del carnet de vacunacions
  1. 4 fotos carnet
  1. Autorització bancària per a la domiciliació de la quota – DESCARREGAR EL DOCUMENT AQUÍ: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2018
  1. Document d’autoritzacions diverses (imatge, etc.) signat.: DESCARREGAR EL DOCUMENT AQUÍ: AUTORITZACIONS DIVERSES LLAR D’INFANTS 2018-2019
  1. documentació acreditativa de requisits o circumstàncies que en el moment de la formalització de la sol·licitud de preinscripció no hagués estat possible aportar per causa no imputable el sol·licitant

Si per causes justificades no es pot aportar la documentació acreditativa corresponent, el nen/a serà matriculat condicionalment.

L’Alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert a tal efecte, es considerarà que renúncia a la plaça adjudicada, llevat de causes degudament justificades.

AL MOMENT DE REALITZAR LA MATRÍCULA S’HA D’ABONAR L’IMPORT DE 55.- € EN CONCEPTE DE MATRÍCULA d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants que es transcriu tot seguit.

*Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la matrícula per tenir dret a que se li tramiti la corresponent sol·licitud de plaça a la llar d’infants de Campllong. Pel curs 2018-2019, l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa el 100% als infants empadronats a Campllong. L’import de la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar

 

Campllong, 1 de juny de 2018

 

logo-el-tractoret