Pre-inscripció a la Llar d’Infants “El tractoret” de Campllong curs 2019-2020


AQUÍ PODEU BAIXAR-VOS ELS SEGÜENTS DOCUMENTS: 

INFORMACIÓ PARES-MARES LLAR INFANTS CAMPLLONG CURS 2019-2020

SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO CURS 2019-2020


JORNADA DE PORTES OBERTES – DISSABTE 6 D’ABRIL DE 10 A 13 h. 

“EL TRACTORET”  Carrer de la Fira, 9 – 17459 CAMPLLONG 


Llar d’infants el tractoret de Campllong Preinscripció curs 2019-2020

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 9 mesos a l’inici del curs 2019-2020. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 9 mesos.

 

OFERTA PLACES VACANTS – CURS 2019-2020

 

PLACES VACANTS INFANTS NASCUTS 2018

PLACES VACANTS INFANTS NACUTS 2017

PLACES VACANTS TOTALS

P1

P2

 

9

5

14

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019

 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

 • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019

 • Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019

 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019

 • Llista de sol.licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig a les 19 h. a les oficines municipals de l’Ajuntament de Campllong

 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2019

 • Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.

LLOC I HORA ON REALITZAR ELS TRÀMITS  

La preinscripció per al curs 2019-2020 podrà realitzar-se indistintament per via telemàtica mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Campllong (** al final d’aquests document hi ha un breu manual per ajudar-vos)

o per via presencial a les oficines municipals de l’Ajuntament de Campllong en horari de matins de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dijous tarda de 18 a 20 hores.

Advertiment: No s’acceptarà cap preinscripció enviada per correu electrònic. L’enviament de correus electrònics no te efectes de registre d’entrada i no genera l’inici de cap procediment administratiu.

QUOTES I ADMISSIÓ D’ALUMNAT

TARIFES. QUOTES MENSUALS

EUROS

Quota del servei

168,00.- €

Quota reserva de plaça *(1) No retornables

50,00.- €

 

TARIFES. ALTRES SERVEIS

Quota de matrícula *(2)

55,00.- €

Quota de material *(3)

65,00.- €

Quota menjador, servei complert * (4)

121,00.- €

Preu àpat descompte fix menjador

5,50.- €

Servei esporàdic de menjador

7,50.- €

Servei acollida *(5)

4,50.- €

Servei de berenar

1,00.- €

Servei extraescolar *(6)

4,50.- €

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l’inici del curs escolar (setembre) fins el mes anterior a la incorporació de l’infant a la llar, ja que en el mes d’incorporació de l’infant a la llar aquest ja passarà a pagar la quota mensual del servei de 168,00.-€.

*(2) Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la matrícula per tenir dret a que se li tramiti la corresponent sol·licitud de plaça a la llar d’infants de Campllong. l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa el 100% als infants empadronats a Campllong. L’import de la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs escolar, el qual es fraccionarà amb dos pagaments en funció de les necessitats de material durant el curs i el qual serà comunicat per la direcció del centre als pares per a fer efectiu el seu pagament.

*(4) El servei complert de menjador inclou: dinar i servei de dormitori en règim fix. Quan un infant fix de menjador no vingui algun dia, amb previ avís, se li descomptarà el preu de l’àpat estipulat.

*(5) Existeixen dos serveis d’acollida i els horaris són els següent:

7:30 a 8:30

18:00 a 19:30

El preu expressat a la taula anterior és calculat per servei.

*(6) El servei d’extraescolar compren infants d’edats entre 3 a 5 anys. Aquest servei inclou la recollida dels nens/es d’aquesta edat a la parada de l’autobús escolar de Campllong els quals seran acompanyats per una monitora/educadora fins a la Llar d’Infants. Allà es realitzaran activitats i tallers.

L’horari és de 17:30 a 19:30”

 

Beneficis fiscals

 • Família nombrosa: un 20%

 • Quan coincideixin dos o més germans matriculats a la Llar d’Infants municipal de Campllong, aplicant-li en el segon germà o darrer germà: un 20%

En cas de concurrència de més d’una circumstància de les esmentades anteriorment, s’aplicarà aquella que resulti més beneficiosa pel contribuent.

DOCUMENTACIÓ QUE TOTHOM HA DE PRESENTAR:

 1. Sol·licitud – instància genèrica (tràmits electrònics i presencials) accessible al web www.campllong.cat

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

DOCUMENTACIÓ QUE TOTHOM HA DE PRESENTAR PEL CÀLCUL DE BAREMS:

El nombre de places a oferir pel període de preinscripció i per a cada curs és el resultat de deduir del nombre de places escolars autoritzades la reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents del curs anterior que s’espera que progressin de curs i la reserva corresponent a la previsió d’alumnes del mateix centre que ha de repetir curs.

Una vegada calculat l’anterior i quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de llocs escolars disponibles a oferir, s’aplicaran els criteris d’admissió detallats a continuació, per la qual cosa s’ha de presentar la documentació que s’hi especifica en blau: 

CRITERIS D’ORDENACIÓ

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

8.1.- Sol·licitant amb més de cinc anys de residència en el municipi, i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 24 punts.

8.2.- Sol·licitant amb més d’un any de residència en el municipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 23 punts.

8.3.- Sol·licitant amb menys d’un any de residència en el municipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 22 punts.

8.4.- Infant amb familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat ascendents empadronats en el municipi de Campllong – 5 punts.

8.5.- Si el sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof a Campllong que no tingui conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campllong per a la Llar d’Infants Municipal de Campllong – 2 punts.

Cal acreditar mitjançant certificat del padró municipal d’habitants

8.6.- Infant que tingui un germà o germana inscrit en el centre, o el pare, mare o tutor/a legal hi treballi, al moment d’efectuar la preinscripció – 5 punts.

No cal presentar cap document perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

8.7.- El sol·licitant acrediti lloc de treball habitual i estable en el municipi de Campllong en comptes del domicili habitual de l’alumne –5 punts.

Cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agencia Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037)

8.8.- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans – 2 punts.

Quan l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l’alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació a presentar:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.

 • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

8.9.- Situació econòmica precària del sol·licitant, que implica que el pare o mare o tutor/a  sigui beneficiari/a de l’ajut de la renda mínima d’inserció – 1 punt.

Documentació a presentar:

Documentació acreditativa de ser beneficiari/iària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció

L’atribució de la puntuació prevista en els punts 8.1, 8.2 i 8.3, s’efectuarà de forma excloent i les sol·licituds només podran rebre els punts corresponents a un dels supòsits que s’hi detallen.

 

Criteris complementaris

8.10.- Família nombrosa o monoparental – 1 punt

Acreditar mitjançant Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

9.11.- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic – 0,50 punts.

Acreditar mitjançant informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta

 

AQUÍ PODEU BAIXAR-VOS LA: SOL.LICITUD DE RENOVACIÓ CURS 2019-2020

 

Manual per comunicacions electroniques amb l’ajuntament de Campllong