SUBVENCIONS PER A PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT I SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS

Aquestes ajudes tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Campllong per al finançament de despeses de subministraments domiciliaris bàsics (electricitat, aigua, gas i llenya) i  per a productes de primera necessitat d’alimentació i higiene personal per a famílies que presentin una situació de vulnerabilitat.

Podeu consultar la documentació aquí:

Qui pot demanar l’ajut i quins requisits s’han de complir per tenir dret a l’ajut?

Persones físiques empadronades al municipi de Campllong que compleixin:

  1. Acreditar la residència en el municipi de Campllong amb anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes bases de subvencions.
  2. Acreditar per unitats familiars o de convivència, uns ingressos mensuals que no superin els llindars de la taula següent:

Com a tipologia d’ingressos es tindran en compte els següents:

  • Ingressos del treball per compte aliena
  • Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia
  • Pensions, subsidis i prestacions socials
  • Ingressos percebuts per menors en concepte de pensions d’aliments.

En cas que la unitat familiar estigui subjecte al pagament de lloguer o hipoteca per l’habitatge familiar l’import dels ingressos mensuals s’ha de considerar deduint l’import d’aquesta despesa amb un topall 350 €/mes.

Es considerarà unitat familiar o de convivència als efectes d’aquestes bases, les constituïdes per un grup de convivència comuna -segons el padró municipal- per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau; o be per nomenament legal com a tutor.

Quin ajut es pot obtenir?

Per la línia de subministraments, un màxim de 250 euros al mes.

Per la línia de despeses d’alimentació i higiene personal l’import de la subvenció és de 120 €/mes per unitats familiars de 1 persona, i per cada integrant del nucli familiar de més 50€/mes, amb un màxim de 320 €/mes per unitat familiar.

Quan es podran sol·licitar aquests ajuts?

Del 21 de març al 31 de desembre de 2022

Com s’ha de presentar la sol.licitud?

A través d’una instància genèrica accessible al web www.campllong.cat

S’ha d’adjuntar com a documents annex

  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Documentació acreditativa dels ingressos familiars.
  • Documentació del pagament de lloguer o hipoteques si s’escau

Quim pressupost destina l’Ajuntament de Campllong a aquests ajuts?

5.000 € anuals

BASES AJUDES PRIMERA NECESSITAT CASTELLÀ

CONVOCATORIA AJUDES PRIMERA NECESSITAT CASTELLÀ