Venda d’una parcel•la de sòl industrial de propietat municipal, situada al polígon “Les Ferreries” de Campllong

Accés al portal de Contractació Pública de Campllong: AQUÍ

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària del dia 20 de febrer de 2020, va aprovar el Plec de condicions econòmiques i administratives per a l’alienació mitjançant procediment obert, pel sistema de concurs, oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació, d’una parcel·la de sòl industrial, situada al polígon “Les Ferreries”. Contracte administratiu especial, que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge.

S’anuncia la licitació per poder prendre part en el concurs, d’acord amb les condicions següents:

Entitat Adjudicatària: Ajuntament de Campllong.

  • Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  • Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Campllong, Carrer Església, 21, 17459 Campllong
  • Telèfon: 972461504
  • Correu electrònic: ajuntament@campllong.cat
  • Direcció d’internet del perfil del contractant: www.campllong.cat

Objecte:

És objecte del present plec la regulació de les condicions de la venda mitjançant concurs públic, procediment obert, d’oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació la parcel·la de sòl urbà industrial que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl i l’habitatge, situada al Polígon industrial “Les Ferreries”, amb la següent descripció:

Descripció física:

Descripció: Parcel·la G – Parcel·la de 881,60 m2, situada al C/ Camí Vell de Riudellots, núm. 25B. Limita: al Nord amb parcel·la 7 del sector industrial Les Ferreries; al Sud amb carrer Camí Vell de Riudellots; a l’est amb parcel·la del polígon 2 sector industrial Les Ferreries; i a l’Oest amb parcel·la F.

Titularitat:

La finca pertany a l’Ajuntament per parcel·lació aprovada per la Corporació a partir de les atribuïdes en procediment de reparcel·lació del sector Pla Parcial “Les Ferreries”, en concepte del 10% d’aprofitament mig, segons escriptura pública formalitzada en data 1 d’agost de 2003, davant del Notari de Girona, Sr. Enric Brancós Núñez, amb número de protocol 2894.

Referència cadastral: Parcel·la G (25B): 5590714DG8359S0001IQ

Inscripció registral:  La finca es troba inscrita al Registre de la propietat de Girona núm.1, finca 607 – Volum 3984, llibre 19, foli 63.

Aprofitament urbanístic:

Li correspon un sostre màxim edificable d’1 m2 / m2 de parcel·la, tenint en compte les separacions mínimes d’edificació dels llindars que s’estableixen a la normativa urbanística aprovada per resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del dia 18 de juny i 1 d’octubre de 2008.

La finca es transmetrà en el seu estat actual, apte per a ús industrial, terciari i comercial segons normativa urbanística aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 22 de setembre de 2010, publicat aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5828, de data 1 de març de 2011.

Pressupost base de licitació

El preu base de licitació de la parcel·la és de 115.286,36 euros IVA no inclòs. Aquest preu només pot ser millorat a l’alça.

Garanties exigides

  • Provisional: 1.000 euros.
  • Definitiva: 5% de l’import total d’adjudicació.

 

Presentació de sol·licituds: Termini de 30 dies naturals des de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Campllong.

 

Certificat acord de Ple venda parcel.la

 

PLEC DE CLÀUSULES VENDA PARCEL.LA

 

FOTO VENDA PARCEL.LA